តើអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគូរគូរស្នេហ៍មានអារម្មណ៍ដូចជាធ្វើឱ្យសេចក្ដីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់? ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗមួយបានបង្ហាញថាការរួមភេទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ទំនងជា steamier ដោោយធ្វើអោយពួកគេមានអារម្មណ៏ស្កប់ចិត្ដក្នុងការរួមភេទឈានដល់កំរិតខ្ពស់ដែលពួគចង់បាន។ ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអស់ជាងពីរពាន់នាក់មកពីបណ្តាប្រទេសនានាហើយភាគច្រើននៃអ្នកចូលរួមបាននិយាយថាពួកគេរីករាយនឹងធ្វើវានៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ រឺក៏ផ្ទះសំណាក់ ។ ដូចគ្នានេះផងដែរជាការពិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្រាប់ដោយអ្នកចូលរួមគឺថាសេចក្តីស្រឡាញ់បានយុវ័យភាគច្រើនធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ រឺ សណ្ឋាគារដែលមានរយៈពេលយូរជាងធម្មតាព្រោះពួកគេចង់សម្រេចគោលដៅពួកដោយដោយគ្មានអ្នករំខាន។ ភាគច្រើនគេនិយាយថាទូទៅគឺពិតជាល្អប្រសើរជាងមុនពេលដែលបានធ្វើការរបស់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ។
romantic-adventures-for-couples-bed-22-1450768859


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។