ពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដើម្បីរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកជាមួយគ្រូពេទ្យ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរផែនការគ្រប់គ្រងកំណើតដែលមានស្រាប់ឬសាកល្បងទម្លាប់របស់អ្នកតែងតែនិយាយទៅកាន់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកនាំមុខនៃពេលវេលា។ ឧទាហរណ៍, ជាធម្មតាវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរៀបចំរបៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំណើតរបស់អ្នកពន្យាពេលរដូវរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណា, អ្នកគួរសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពីម្តងម្កាលបានពន្យារពេលក្នុងរដូវរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាន្យាកំណើតហើយមើលថាតើនាងគិតថាវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកផ្តល់នូវសុខភាពនិងប្រវត្តិសាស្រ្តវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក។
១
សូមប្រាកដថាអ្នកកំពុងបានការពារប្រឆាំងនឹងការមានផ្ទៃពោះ។ ការពន្យារពេលរយៈពេលរបស់អ្នកមិនមែនជាមធ្យោបាយដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការមានផ្ទៃពោះ។ លុះត្រាតែអ្នកមាននៅលើថ្នាំពន្យាកំណើតឬមានឧបករណ៍ដូចជាកងដាក់ក្នុងស្បូនមួយ, អ្នកមិនត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងការមានផ្ទៃពោះបានទេព្រោះអ្នកបានគ្រប់គ្រងដើម្បីនឹកឬពន្យាពេលការមករដូវរបស់អ្នក។ ប្រើការការពារ (ដូចជាស្រោមអនាម័យ) និងដឹងពីរោគសញ្ញាទូទៅនៃការមានផ្ទៃពោះ។ [10]
ប្រសិនបើអ្នកពន្យាពេលឬខកខានដោយចេតនារយៈពេលមួយ, វាអាចជាការពិបាកក្នុងការប្រាប់ថាតើអ្នកមានផ្ទៃពោះជារយៈពេលខកខានមួយគឺជាសញ្ញាដំបូង។ ការមានផ្ទៃពោះអាចត្រូវបានសម្គាល់ដោយទន់ភ្លន់សុដន់, អស់កម្លាំងនិងចង់ក្អួត។ មើលសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះនិងការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះយកប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាណាមួយឡើយ។ [11]
២២
ប្រើសម្រាប់ការពារការឆ្លងមេរោគកាមរោគ (ជំងឺកាមរោគ) ។ រំលងថ្នាំអសកម្មប្រសិនបើអ្នកនៅលើកញ្ចប់ 28 ថ្ងៃដែលមិនគួរកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលជារួមនៃការគ្រប់គ្រងកំណើតរបស់អ្នកដែលមានស្រាប់។ ទោះជាយ៉ាងណា, ថ្នាំពន្យាកំណើតមិនបានការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកាមរោគដូច្នេះលើកលែងតែអ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកត្រូវបានសាកល្បងនោះអ្នកគួរតែនៅប្រើស្រោមអនាម័យ។
េេ


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។