បរទេស៖មានរឿងគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងរវាងប្រពន្ធតាមចាប់ប្ដីមានស្រីដល់សណ្ឋាគារ ដឹងអី ការពិតស្រីស្នេហ៍របស់លោកប្ដី គឺជាកូន ស្រីបង្កើតខ្លួនសោះ!


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។