កម្មវិធីស៊ីអារម្មណ៍ បទសម្ភាសន៍ជាមួយ ប៊ីរីយ៉ា និង អ្នកនាង ឆយី ដែលដើរតួជាម្តាយផងឪពុកផង ដូចជះរឿងទៅលើប៉ែនចំរុងចឹង27 June 2016.


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។