តើវាគឺជាអ្វីដែរ? នេះគឺជាពាក្យបណ្តៅដែលខ្មែរយើងតែងនាំគ្នាសួរលេងដើម្បីចំណេះដឹង និងការកម្សាន្ត៕
<h2></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #ff6600;”>ចម្លើយ : យកឈើវែងទៅរុកសំបុកអង្ក្រង</span></strong></h2>


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។